สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

CATC Visits the Royal Thai Air Force Museum and the Science Center for Education   (Bangkok Planetarium).  

 

           เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ปภาพร มนตรีเจริญ ครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาช่างอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำคณะครูการบินและศิษย์การบิน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน (วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน)  จำนวนทั้งสิ้น 86 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) กรุงเทพฯ

       สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในส่วนของเทคโนโลยีด้านการบิน เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

     On September 16, 2020, Ground Instructor Prapaporn Montricharoen from the Aircraft Technology – Aircraft Instrument Department (AI-TI Department), Aircraft Maintenance Training Division, CATC, took flying instructors and students studying in the Diploma Program in Aircraft Technology (Aircraft Instruments: AT-AI) in the total number of 86 persons to visit the Royal Thai Air Force Museum and the Science Center for Education (Bangkok Planetarium), Bangkok.        

 

    The aforementioned study visit’s objectives were to support students in terms of knowledge and understanding in aircraft technology and advanced science and technology, to create and increase experiences outside the classroom for students that would benefit the learning, and to allow students to use gained knowledge for extension and efficiently apply it with the learning content.    

 

 

*********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง