สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน และหอบังคับการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CATC Holds the Study Visit Project at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, the Hua Hin Airport and the Hua Hin Air Traffic Control Center, Prachuap Khiri Khan Province.

 

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 กองวิชาบริหารการบิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหินและหอบังคับการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกองวิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.6 และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) สถาบันการบินพลเรือน เห็นควรให้จัดโครงการต่อยอดความรู้ด้านการบินกับสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้แก่ในรายวิชาและสาขาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่อีกทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในการเรียนการสอน และการเตรียมตัวสำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาถัดไป

     นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน สามารถออกไปทำงานในหน่วยงานที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

 

          On September 15, 2020, Aviation Management Training Division, CATC, held the study visit project at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, the Hua Hin Airport and the Hua Hin Air Traffic Control Center, Prachuap Khiri Khan Province. The Aviation Management Training Division of CATC saw the importance of educational quality assurance (according to the indicator item 2.6 and item 3.2). The CATC agreed to arrange the project to extend knowledge in aviation and its institution in order to enhance and develop competency and knowledge of students in terms of relevant subjects and the fields of study. In additional, the gained knowledge could be applied with the instruction contents and the preparation for professional experience practice in the next academic term.  

           Moreover, the aforementioned project was useful for students when they graduated from the CATC. The graduates from CATC would be able to work efficiently in agencies of their desires due to their qualifications which complied with the additional criteria of desirable qualifications of a graduate, conducted by the professional council/organization, and complied with the needs of employers.                      

 

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง