สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน”

CATC Holds the Seminar on “The Building up of Knowledge and Creating Better Understanding of the Indicators and Criteria of the CATC’s Educational Quality Assurance”.

 

      พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง“การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันการบินพลเรือน ระดมความคิดเห็น ระบบและกลไก การดำเนินงานให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดย แผนกมาตรฐานการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคาร 8 สบพ. กรุงเทพฯ

      FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting President of Academic Affairs, CATC, presided over the seminar on “The Building up of Knowledge and Creating Better Understanding of the Indicators and Criteria of the CATC’s Educational Quality Assurance” and gave an opening remark. Objectives of the Seminar were to disseminate knowledge in the CATC’s educational quality insurance system, to brainstorm ideas and opinions regarding the system and mechanism of operation and implementation to achieve goals concretely in terms of efficiency and effectiveness. In the event, Associate Professor Dr. Wasin Inkapatanakul, Ph.D., and Assistant Professor Thongchai Sitthikorn were honored to act as moderators in the Seminar. The Seminar was held by the Educational Quality Assurance Department of the CATC, on September 9, 2020, at the Building 8, CATC, Bangkok.   

 

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง