สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 สบพ. ร่วมงานเสวนา “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน”

CATC Attends the Talk of “The Power of Thai Enterprises…New Ways and Sustainable Ways”.

 

       นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเสวนา “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน โดยนาย กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธาน ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม(ชรส.) กล่าวเปิดงานเสวนา “พลังรัฐวิสาหกิจไทย
วิถีใหม่ วิถียั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) การเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อรัฐวิสาหกิจของไทย ในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) พร้อมกันนี้ นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ผู้ก่อตั้งชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนให้เกียรติมาร่วมงาน จากนั้นเป็นการเสวนาจากคณะผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้าน CSR ให้ประสบผลสำเร็จอีกด้วย

       ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทนจาก สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

         Mr. Nakorn Takkawirapat , Governor of the Rubber Authority of Thailand (RAOT) welcomed honorable participants who came to attend the talk of “The Power of Thai enterprises…New Ways and Sustainable Ways”. The moderator in the talk was Mr. Krit Imsang, Chief Operating Officer, Downstream Petroleum Business Group Holding, PTT Public Company Limited, and the President of the Social Enterprise Club, gave an opening speech for the talk of “The Power of Thai enterprises…New Ways and Sustainable Ways”, held by the Social Enterprise Club. The talk’s objectives were to allow participants to gain knowledge about operational roles and the driving of the country’s current sustainable development during the situation of Corona Virus Spreading (COVID-19). The COVID-19 caused challenges toward the State Enterprises in Thailand in terms of adaptation for readiness and preparedness for living in the way of New Normal.    

      Moreover, Mr. Mechai Viravaidya, Chairperson of the Population and Community Development Association and the founder of the Small and Micro Community Enterprise Club, was honored to attend the aforementioned talk. Then, the talk was delivered by executives from leading enterprises that received awards of the outstanding social and environmental operations from the State Enterprise Policy Office. There were 4 State Enterprises that received the aforementioned awards, namely the PTT Public Company Limited, the Electricity Generating Authority of Thailand, the Metropolitan Waterworks Authority and the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. These leading State Enterprises joined the talk to disseminate knowledge and exchange experiences in how to become successful in Corporate Social Responsibility (CSR) implementations.     

     On the occasion, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, was the CATC representative to attend the aforementioned talk, on September 3, 2020, at the Head Office of the Rubber Authority of Thailand (RAOT).

 

 

***********************************************