สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

Deputy Transport Minister Thaworn Senneam Follows up the Progress of the Development Plan on the Establishment of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao.    

 

              นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะทำงานเดินทางมาตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรทรวงคมนาคมด้านการขนส่งทางอากาศ และกองทัพเรือร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ จังหวัดระยอง

                 ในโอกาสนี้ นายถาวร เสนเนียมได้ร่วมประชุมและรับทราบแผนพัฒนาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึก
อบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา และลงพื้นที่สำรวจโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษารูปแบบการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อการพัฒนาขนส่งทางอากาศในอนาคต โดยสถาบันการบินพลเรือนได้เรียนเชิญนายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มาบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายสรุปรายงานความคืบหน้าแผนงานการให้บริการเดินอากาศของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
นายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาตะวันออก (สกพอ.) ได้กล่าวถึงแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาว่าการดำเนินงานด้วย วิธีการลงทุน PPP ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ความเชี่ยวชาญจากเอกชน และคุณภาพในการให้บริการ ลดภาระการลงทุนและการใช้ทรัพยากรของรัฐ รวมทั้งลดความเสี่ยงในการลงทุนของรัฐทุก ๆ ด้าน และสามารถนำเทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากเอกชนที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ โดย
มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเป็น EEC Airport การเป็นสนามบินระดับโลก การเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค (Aviation Hub) รวมทั้งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน (3rd Bangkok Airport) และการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากร (Technology) ทั้งนี้ จากผลการศึกษาด้านการเงิน โครงการพัฒนาสนามบินและเมืองการบินภาคตะวันออกมีมูลค่าเงินลงทุนโครงการ จำนวน 293,699 ล้านบาท และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2568
               ในส่วนของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รายงานต่อนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของ บวท. แผนการดำเนินโครงการ ความคืบหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดย บวท. ซึ่งมีหน้าที่เตรียมการเพื่อจัดให้มีบริการจราจรทางอากาศและระบบเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเพื่อรองรับการ เปิดใช้งานเฟสใหม่ อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่ม UTA (บริษัทอู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด) เพื่อกำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างหอบังคับการบินและจุดวางตำแหน่งระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสนามบิน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อ บวท. จะได้ดำเนินการขอความเห็นชอบการลงทุนและเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
อีกทั้ง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือกับกองทัพเรือเพื่อเตรียมการถ่ายโอนงานและบุคลากรให้สามารถเตรียมการได้ทัน รวมถึงการจัดทำข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้สนามบินอู่ตะเภามีขีดความสามารถสูงสุดทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพเรือและด้านการบินเชิงพาณิชย์ สำหรับการเข้าดำเนินงานของ บวท. ครั้งนี้ มีการจัดเตรียมเทคโนโลยีและระบบอุปกรณ์ทันสมัยต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานและศักยภาพระดับสากลเข้าใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงเข้ากับระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (TMCS : Thailand Modernization CNS/ATM System) ซึ่งเพิ่งเปิดใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเข้ากับระบบควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินและเขตประชิดสนามบินของดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นสามสนามบินหลักในพื้นที่ส่วนกลางของประเทศที่อยู่ภายในเขตบริหารจัดการเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสามสนามบินมีความสะดวกคล่องตัวลดปัญหาความล่าช้าและมีประสิทธิภาพการบินดียิ่งขึ้น
                  สำหรับแผนพัฒนาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาของสถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวตามที่ได้ดำเนินการศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯไปแล้ว นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนบริหาร การจัดการของโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ การประมาณความต้องการการฝึกอบรม และแผนธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมของขนาดการลงทุนและแนวทางการเพิ่มรายได้ ตามข้อสังเกตของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ สบพ. ให้มีความเห็นชอบในแนวทางการทบทวน โดยว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และที่ปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาเข้ามาดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และงานออกแบบต่อคณะกรรมการ สบพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป
ตามแผนการดำเนินงานเดิมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯดังกล่าวจะดำเนินคู่ขนานไปกับโครงการศูนย์ซ่อม
บำรุงอากาศยานอู่ตะเภาของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG MRO) แม้ว่าบริษัทแอร์บัส ประเทศฝรั่งเศส
จะไม่มาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทการบินไทยฯ จะมีการปรับรูปแบบโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป และในส่วนของ โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาตะวันออก (สกพอ.) ได้มีหนังสือยืนยันให้ สบพ.ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการฯดังกล่าวต่อไป โดยให้ สบพ. พิจารณาการดำเนินขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการตามแผนให้สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมรับนักศึกษาในปี 25๖๘
             สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ตามที่ สบพ. ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ได้ดำเนินการแล้วสรุป ดังนี้
– มีการสำรวจพื้นที่ จำนวน 96 ไร่ ที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินจากกองทัพเรือ
– การสำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์ (การเจาะสำรวจดิน ขุดเก็บตัวอย่างดินจากหลุมทดสอบ งานทดสอบดินด้วยวิธีอัดความดัน ผลการทดสอบในสนาม และในห้องปฏิบัติการ
– การวางผังอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน
– การออกแบบตัวอาคารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ ICAO ทั้งในเรื่องความสูงของตัวอาคารและมาตรการการควบคุมความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยกาควบคุมอาคารอื่น ๆ ของประเทศไทย มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายว่าด้วยการผลิตพลังงานควบคุม กฎหมายว่าด้วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสถาบันอาคารเขียวไทยและ หรือเกณฑ์มาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
            ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาและ พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

 

          Deputy Transport Minister Thaworn Senneam, together with Mr. Jua Rachasri, Assistant Secretary for the Minister of Transport, Mr. Pisak Jitwiriyawasin, Deputy Permanent Secretary for the Ministry of Transport, and the working team from the Ministry of Transport, paid an official visit to follow up the progress of the development plan on the establishment of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao. They all listened to briefings from relevant agencies. On the occasion, Miss Pukkanut Makchuoy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with executives from agencies relevant to air transport, under the Ministry of Transport, and the Royal Thai Navy, took an opportunity to welcome Deputy Transport Minister Thaworn Senneam and his company, on August 24, 2020, at the Air Station Meeting Room, Royal Thai Naval Air Division, Rayong Province.                

          On the occasion, Deputy Transport Minister Thaworn Senneam attended the meeting and acknowledged the development plan on the establishment of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC). Moreover, he went to the site of the ASTC establishment project to survey the aforementioned project which was a part of the projects to develop the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport and the Eastern Airport City of the Eastern Economic Corridor (EEC). They discussed and exchanged opinions about the study of the development of the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport for the air transport development in the future. The CATC invited Mr. Chokchai Panyayong, a specialist in the infrastructure development of the Eastern Economic Corridor Office (EEC Office), to give a briefing about the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport Development Plan. In addition, Mr. Somnuk Rongthong, President of Aeronautical Radio of Thailand, gave a briefing to report the progress in the air navigation service plan by the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport. Details can be summarized as below.      

     Mr. Chokchai Panyayong, a specialist in the infrastructure development of the Eastern Economic Corridor Office (EEC Office), mentioned about the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport Development Plan that the Plan was implemented by the Public-Private Partnership (PPP) investment method. The PPP investment helped to create efficiency and agility in management, expertise from private sector, and quality in providing services. In addition, the PPP investment reduced burdens in the investment and reduced the usage of government resources. Moreover, the PPP investment reduced risks in the investment by the government sector in all aspects. Advanced and updated technology, knowledge, expertise and experience from the private sector were used in the management. Objectives of the aforementioned project were to promote the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport to become the EEC Airport, the world’s airport and the aviation hub of the region, and to support the growth of aviation industry (becoming the 3rd Bangkok Airport) and the development of knowledge and technology for aviation personnel. According to the results from the financial study, investment in the project to develop the airport and EEC Airport City is worth 293,699 million baht. It is expected that the project will have been completed and be ready by the year 2025.             

          For the part of the Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI), a report was presented to Deputy Transport Minister Thaworn Senneam, regarding the AEROTHAI’s scope of responsibility, its project implementation plan and progress, and problems. The AEROTHAI has duties to prepare and provide services in air traffic and facilitating technology system used in air navigation to support the opening of new phase. The implementation plan was in the progress of discussion with the Eastern Economic Corridor Office and the UTA Group (U-Tapao International Aviation Company Limited) and the discussion was made to determine the area of constructing the air control tower and marking position of equipment systems in the airport. It was expected that the agreement would be made in September 2020, so the AEROTHAI would ask for agreement in the investment and then implemented the next step.                               

         Moreover, discussions were in progress with the Royal Thai Navy to prepare the work and personnel transferring to be ready on time. Agreements were made to support the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport to gain the utmost capacity in terms of security missions of the Royal Thai Navy and commercial aviation missions. For the implementation by AEROTHAI at this time, advanced technology and equipment system complying with the international standards and competencies were prepared for accessing and connecting with the Thailand Modernization Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management System (CNS/ATM System) (TMCS) which was previously opened for use throughout Thailand in February 2020. The connections were made, especially, with the air traffic control systems in the airport zone and the approach control zone of the Donmueang International Airport and Suvarnabhumi Airport. The aforementioned three airports would be the main airports operating in the central area of the country that belonged to the same management district. As a result, the three airports were convenient, had lesser problems in slowing down operations and had better aviation efficiency.                    

        In addition, Miss Pukkanut Makchuoy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, reported the progress of the Development Plan on the ASTC, U-Tapao, Establishment Project Implementation according to the study, survey and design of the ASTC, U-Tapao construction.

Considerations were made to review the management plan of the ASTC, U-Tapao, Project, business partnership seeking, assessment of training needs, and business plan, including the appropriateness of investment size and income increasing guidelines according to the observations of the National Economic and Social Development Council that would be presented to the CATC Committee. The CATC Committee would agree upon the review guidelines, and hire consultants to study and analyze possibilities of the Project. In addition, consultants for the ASTC, U-Tapao, Design and Construction Project were hired for the implementation in the budget year of 2021. This was to present the results of the study, analyze possibilities of the Project and present the design work to the CATC Committee for consideration before presenting to the Ministry of Transport and the Cabinet, respectively.

        According to the previous implementation plan on the establishment of ASTC, the implementation would be made in alignment with the Thai Airways International Public Company Limited’s Maintenance, Repair and Overhaul Center (TG MRO Project), though the Airbus S.A.S. Company, France, did not invest in the aforementioned Project, the Thai Airways International Public Company Limited would change the Project pattern to be appropriate with the current situation. For the part of the ASTC, U-Tapao, Project, the EEC Office issued the letter to confirm the CATC would be the responsible agency for the ASTC, U-Tapao, Project. The CATC would consider the implementation on budget request and implement the Project according to the Plan to be comply with the EEC Integration Plan. It was expected that the Project would be completed and ready to admit students in 2025.  

     Area management by CATC, as assigned and allocated by the EEC Office of the Royal Thai Navy, was implemented and could be summarized as follows:             

– The area survey of 96 Rais, allocated according to the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport and Airport City Development Project of the Royal Thai Navy;

– The survey in soil mechanics (soil survey and drilling, soil sample collected from a test pit, soil testing by Pressure Meter Test: PMT, test results from the fieldwork and laboratory);

– Building plan for energy saving; and

– The building design was in compliance with the ICAO standards in terms of building heights and safety control measures. In addition, the building design followed the criteria of the Building Control Act, other laws and regulations on building control in Thailand, standards of the Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage, laws regarding energy promotion and conservation, laws regarding control energy producing, laws regarding the national environmental quality promotion and conservation, laws regarding safety, occupational health and working environment and regulations of Thai Green Building Institute or the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED Criteria).           

      After listening to the briefing, Deputy Transport Minister Thaworn Senneam and his company visited the area of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao and the peripheral area of the U-Tapao Rayong Pattaya International Airport.      

 

         

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง