สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดบรรยายโครงการอบรมด้านวิจัย “ความเหมือนที่แตกต่างของบทความวิชาการและบทความวิจัย”

CATC Gives a Lecture for the Research Training Project, “Similarities and Differences of Academic Paper and Research Paper”.

 

             ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมด้านวิจัย “ความเหมือนที่แตกต่างของบทความวิชาการและบทความวิจัย”  ซึ่ง พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมฟังบรรยายและสังเกตุการณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ รวมทั้งการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร จัดขึ้นโดยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 8 สบพ. กรุงเทพฯ

                   

              Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division, and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, presided over the opening ceremony for the Research Training Project, “Similarities and Differences of Academic Paper and Research Paper”. On the occasion, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, attended the lecture and observed the event, together with CATC instructors, staff and students from Master Programme. CATC invited Assistant Professor Dr. Anan Thumchalai, Dean of Political Science Faculty, North Bangkok University, to give a lecture in the Research Training Project. 

         The Objectives of the Research Training Project were to develop personal competencies, knowledge, skills and to create experiences in writing research paper and academic paper. In additional, research paper writing for journal publishing was introduced. The event was held by the Office of Graduate School, on March 12, 2020, at Building 8, CATC, Bangkok.   

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง