สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  CATC Holds a Training Course on the Efficient Official Notes Writing.

 

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรม “หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาบรรยายให้ความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานในด้านการสื่อสาร รวมถึงการใช้ภาษาที่ดีและถูกต้อง ชัดเจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในอนาคตต่อไป การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์2563 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

    On February 4, 2020, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC, gave an opening speech in the training course, “Efficient Official Notes Writing Course”. CATC invited the guest speaker from the Office of the Prime Minister to give a lecture and disseminate knowledge to CATC staff in order to develop personnel to gain highest potentials in communicative performances, including the good use of language with accuracy and clarity. In addition, the good use of language could indicate the writer’s objectives, meet the point and could be understood easily. This would lead to efficient and effective communication. Furthermore, the Efficient Official Notes Writing Course aimed to disseminate knowledge and create understanding in terms of government correspondence regulations and principles of official notes writing. In case that the staff could write official notes correctly, it would be useful for official work performance in the future. The aforementioned course was held by the Human Resources Bureau, from February 4 – 5, 2020, at Auditorium 1, CATC, Bangkok.                      

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง