สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

CATC Sprays Disinfectants to Control the Spreading of COVID-19.   

 

       วันที่ 3 เมษายน 2563 สถาบันการบินพลเรือน โดยแผนกอาคารและสถานที่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณโดยรอบ ของ สบพ. รวมถึงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดฯ โดยจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ของเดือนเมษายน 2563 ในระหว่างช่วงเวลา 16.00 – 21.00 น.

          On April 3, 2020, the Building and Site Department of CATC performed an operation to spray disinfectants around the area of CATC, classrooms and labs, in order to control and fight against COVID-19 according to the vigilant measures against the spreading of Coronavirus 2019 (COVID-19).  

 

 

 

***********************************************