สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้านการบิน CATC Organizes the Aviation English Quiz.

 

     สถาบันการบินพลเรือน  โดย กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้านการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา ฝึกการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียน ในรูปแบบโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคด้านการบิน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

     Aviation Technical English Division, CATC, organized the Aviation English Quiz Event which its objectives were to support students from each program in terms of English practicing through English skill enhancing activities outside classroom, under the English usage promoting project, and to help students to review knowledge on aviation technical English. The Aviation English Event was held on December 18, 2019, at CATC, Bangkok.

 

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง