สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

CATC Organizes the Workshop on the Development and Improvement of Bachelor of Technology in Aviation Programs in Air Cargo Management and in Airport Management  

 

        ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน จัดสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาสและสาขาการจัดการท่าอากาศยานให้กับอาจารย์พนักงานสบพ.เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม สยามแอ็ท สยามดีไซน์ โฮเต็ล ชลบุรี 

 

    Dr.Waraporn Temkaew, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Workshop on the Development and Improvement of Bachelor of Technology in Aviation Programs in Air Cargo Management and in Airport Management. The Workshop was arranged for the CATC’s lecturers and staff. Its aims were to develop and improve the Aviation Programs in compliance with the quality and standards. The Workshop was held from October 9-11, 2019 at Siam@Siam Design Hotel, Chonburi Province. # Unity for development and creativity

 

***********************************************