สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในโอกาสหารือเรื่องการเทียบคุณวุฒิอนุปริญญาของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ณ วิจิตรภาคียสถาน กทมฯ

 

      RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, together with executives and lecturers, intended to call on Prof. Dr. Wichit Srisa-an, the President of the Suranaree University of Technology Council, on the occasion of the discussion upon the comparison of educational qualification levels: between the Diploma Program in Aircraft Maintenance Engineering License Course (AMEL Aero planes Turbine) and the Certificate Program in Aircraft Technology, on October 3, 2019, at Wichit Phakhiya Sathan, Bangkok.

 

 

***********************************************