สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช หัวหน้าสำนักงาน ฯ อู่ตะเภา (สอต.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทุนหลักสูตรของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจาก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตัวแทนจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตัวแทนจากสถาบันการบินพลเรือน และหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมี พลเรือโทวศินสรรพ์ จันทวรินทร์ รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานข่าว) และหัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นประธานในการประชุมที่ประชุมได้มีการนำเสนอปรับโครงสร้างคณะทำงานฯ โดย ผวก. สบพ. ได้มอบหมายให้ นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช หน.สอต. เป็นผู้แทนจาก สบพ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ ในการนี้ ทางกองทัพเรือได้นำเสนอหลักสูตรที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่โครงการ EEC ที่จัดการเรียนการสอนโดย สบพ. จำนวนทั้งสิ้น 43 หลักสูตร จำนวนปีละ 202 ทุน ระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งสิ้น 2,020 ทุน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82,341,000 บาท ทุนโครงการห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และทุนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โดยทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะนำไปพิจารณาการให้ทุนต่อไป ในส่วนของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านทุนหลักสูตรและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้น ขณะนี้ อยู่ในระยะที่ 1 ได้แก่การจัดทำร่างและนำเสนอคณะทำงาน ฯ พิจารณาเห็นชอบ ลำดับต่อไปในระยะที่ 2 ก็คือการนำร่าง MOU ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาเห็นชอบจากคณะทำงาน และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารแล้ว จึงนำเสนอขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือ และนำร่าง MOU ที่ผ่านการเห็นชอบจากกองทัพเรือนำเสนอลงนาม MOU ในระยะที่ 3 ต่อไป

 

Chief of Office of Aeronautical and Space Training Center U-Tapao(ASTC) attended a working group meeting to consider the course fund for the U-Tapao International Airport Development Project and the Eastern Aviation City.

            On July 4th,2019 Mr.Yossanan Korsakulpanich Chief of Office of Aeronautical and Space Training Center U-Tapao(ASTC) attended a working group meeting to consider the course fund for the U-Tapao International Airport Development Project and the Eastern Aviation City which included EEC representative, AEROTHAI representative, CATC representative and Royal Thai Navy representative. The meeting held at conference room number 2, 5th floor of Royal Thai Navy Headquarters building.

         The meeting has proposed a restructuring of the working group, CATC president assigned Mr.Yossanan Korsakulpanich Chief of ASTC to be a representative from CATC to joined in the working group.

            In this regard, the Royal Thai Navy has proposed a course that is expected to be useful in the EEC project area, which is taught and delivered by CATC, in total of 43 courses, with 202 scholarships per year, a period of 10 years, a total of 2,020 scholarships, total amount 82,341,000 baht. Scholarships for English communication skills improvement and development center for Navikkayothin Burana School and scholarships for Naval Dockyard Apprentice School in related field will be considered by AEROTHAI and EEC afterward.

            Moreover, as for the draft memorandum of Memorandum of Understanding on fund, curriculum and related activities of the U-Tapao International Airport Development Project and the Eastern Aviation City, it is currently in phase 1 which included drafting and approving process. In the 2nd phase is requesting, the draft of the MOU, which has been approved by the working group, an approval from military internal audit office and after military approval we will signing in 3rd phase.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง