สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

           วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน.สอต. นำนักพัฒนาหลักสูตร ครูวิชาภาคพื้น และวิศวกร ในสังกัด สอต.  เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ Airbus Helicopter โดยมีนาย Hubertus Groepper ตำแหน่ง Strategy Manager ให้การต้อนรับและได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการวางระบบการให้การลำเลียงผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (LifeSaver) ในประเทศไทย ซึ่งทาง Airbus Helicopter จะร่วมมือและให้การสนับสนุน สบพ. ในการออกแบบหลักสูตร LifeSaver โดยมีปัจจัยและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ LifeSaver ดังนี้ 1. Aviation Training 2. Training of Medical Teams 3. Training of Air Medical Stakeholders 4. HES Crew Resource Management Training & Simulation

          ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรให้สถาบันศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน (National Institute of Emergency Medicine – NIEM) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมนาเพื่อรวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และหาแนวทาง ในการผลักดันให้ประเทศไทยมีการลำเลียงผู้ประสบเหตุฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นในอนาคต เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่ควรจะถูกเชิญมาเข้าร่วมในการสัมมนาประกอบด้วย กระทรวงสาธารสุข  กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน หน่วยงานทางด้านการบินที่เกี่ยวข้อง แพทย์และพยาบาล เป็นต้น

 

      On September 26, 2019 at 13:30 hrs. Mr. Yossanan Korsakulpanich, Acting Head of ASTC along with ground instructors and engineers met and exchanged ideas with Airbus Helicopter. The team was welcomed by Hubertus Groepper, Strategy Manager. He explained the details of the system of helicopter medical transport (LifeSaver) course in Thailand. Airbus Helicopter will cooperate and support CATC in designing the course. Factors and topics related to the LifeSaver system include 1. Aviation Training 2. Training of Medical Teams 3. Training of Air Medical Stakeholders 4. HES Crew Resource Management Training & Simulation

     It was agreed that the National Institute of Emergency Medicine (NIEM) hosts a seminar to gather those involved in the project to participate in brainstorming and finding ways to push for helicopter medical transport in Thailand to reduce the chance of death from accidents and emergencies. Agencies invited to participate in the seminar include Ministry of Public Health, Ministry of Transport, Royal Thai Police, Civil Aviation Authority of Thailand, Civil Aviation Training Center, related aviation agencies, medical doctors and nurses.

 

 ***********************************************