สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแนะนำองค์กร การดำเนินงานร่วมกับระหว่าง สบพ. กับ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce ห้อง Flight Simulator และห้อง Aircraft Composite Workshop เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

                   On September 16, 2019, CATC, Mr. Arkom jodtang, Head of Aviation Human Resources Development Center, CATC welcomed staff from Rajamangala University of Technology Lanna as they attended a short talk on joint operations with CATC and ICAO and training course. The team also visited training classrooms such as rolls-royce training room, flight simulator and aircraft composite workshop room.

 

***********************************************