สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Pemba Wangchuk, Director General, Road Safety and Transport Authority (Chairman of the Board) และคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันการบินพลเรือน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ หน้าที่และแผนพัฒนา สบพ. ในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย สบพ.ได้มีการพัฒนาบุคลากรการบินให้ภูฏานมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา สบพ.ได้ผลิตบุคลากรการบินทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์การบิน และนักบินทั้งที่เป็นทุนส่วนตัวและทุนจากสายการบิน ทุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน ในโอกาสนี้ คณะฯได้พบกับนักศึกษาชาวภูฏานในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน โดยในทุกปีจะมีนักศึกษาชาวภูฏานมาเข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Welcomed Civil Aviation Authority of Bhutan Team.

 

 

On July 1, 2019, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with the executives welcomed Mr. Pemba Wangchuk, Director General, Road Safety and Transport Authority (Chairman of the Board) and the Civil Aviation Authority of Bhutan as they paid a visit to CATC and attended a short briefing on the mission, duties and development plans and exchanged opinions. CATC has continuously developed aviation personnel for Bhutan under the support of the Thai government. CATC has produced aviation personnel including air traffic controllers, aircraft maintenance technicians, avionics engineers and pilots sponsored by airlines, Thai and Bhutan Government and self-sponsored. On this occasion, the team met with Bhutanese students who are doing a Bachelor of Engineering in Avionics and visited training classrooms.

 

 

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง