สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และพันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน ให้การต้อนรับ ดร. ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 20 ท่าน เข้ารับชมวีดีทัศน์แนะนำสถาบันการบินพลเรือน พร้อมรับฟังบรรยายหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศและหลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ จากนั้นเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน อาคาร 1 และห้องฝึกปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศด้วยเรดาร์ อาคาร 14  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

CATC Welcomed Teachers from Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Rai.

 

            On July 8, 2019, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division, Acting Vice President of Academic Affairs and FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division welcomed Dr. Chamaiporn Ratanacharoenchai, Vice-Dean of the Faculty of Business Administration and Liberal Arts and 20 teachers from Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Rai as they paid a visit to CATC and watched video presentation. They also attended short briefing on air traffic management and air cargo management courses. They then visited the air traffic control room around building 1 and air traffic control radar practice, building 14 radar on July 8, 2019

 

 

 

***********************************************

 

 

                

                                              

ข่าวที่เกี่ยวข้อง