สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม เด็กการบินพิทักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง