สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Christophe Clarenc  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน คุณ อณิญญา เนตรประไพ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป คุณ ดวงใจ วุฒิกลมชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณ พัทธกานต์ จิณเสน หัวหน้างานสรรหาบุคลากร  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมาเพื่อเตรียมการในการทำความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาช่างบำรุงอากาศยาน เพื่อเตรียมการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานลำตัวแคบตามมาตรฐาน EASA Part 145 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้

 

                – ปริมาณการความต้องการกำลังคนทางด้านช่างอากาศยานของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) 

                       – แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลำตัวแคบ (MRO) ตามมาตรฐาน EASA Part 145

                        – แนวทางการประสานความร่วมมือในการฝึกงานในภาคปฏิบัติ On the Job Training (OJT) สำหรับนักศึกษาในสาขาช่างบำรุงอากาศยาน ของ สบพ. ตามมาตรฐาน EASA Part 147

                           – แนวทางการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจการฝึกอบรมนักศึกษาของ สบพ. ทั้งในชั้นเรียนและในการศึกษาดูงานและการฝึกงาน 

     ซี่งทางบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมการบินของ สบพ. และจะให้การสนับสนุนภารกิจการผลิตบุคลากรของ สบพ. อย่างใกล้ชิดต่อไป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กทมฯ

 

CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and staff welcomed Mr. Christophe Clarenc, Senior Vice President, Aircraft Maintenance Department, Ms. Aninya Netprapai, Vice President, General Administration Department, Ms. Duangjai Wuttiklomchai, Director of Human Resources Management and Ms. Phatthakarn Jinsen, Head of Recruitment Division, Bangkok Aviation Public Company Limited as they came to discuss cooperation in the development of aviation personnel especially in the field of aircraft technicians to support the construction of a narrow body aircraft repair center in accordance with EASA Part 145 of Bangkok Airways Public Company Limited in Sukhothai. The details of the meeting are as follows.

 

– Manpower needed in the field of aircraft technicians, Bangkok Airways Public Company Limited.

 

– Guidelines for operation of the narrow body aircraft repair center (MRO) in accordance with EASA Part 145.

 

– Guidelines for coordination in internships for on the job training (OJT) for students in Aircraft Maintenance course in accordance with EASA Part 147.

 

– Guidelines for personnel exchange to support CATC student training mission in classrooms, study visits and internships.

 

Bangkok Airways Public Company Limited was pleased to be one of the aviation industry alliances of CATC and would continue to support the production of CATC personnel.

 

 

***********************************************