สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมนำเสนอเเนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ในการประชุมพิจารณารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมี พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ท. จ.นนทบุรี

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกำหนดโครงสร้าง และแนวทางการดำเนินงาน ของ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ให้มีมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการบริหารงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

         On Septerber 4, 2019, at Office of the Anti-Corruption Commission in Public Sector, Nonthaburi, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN reported the operational guidelines of the Anti-Corruption Operation Center in state enterprise in a meeting to consider the operational model of the Anti-Corruption Operation Center in State Enterprise hosted by the Office of the Anti-Corruption Commission in Public Sector. The meeting was presided over by Pol.Lt.Col. Wannop Somchintanakul, Secretary-General of Office of the Anti-Corruption Commission in Public Sector.

         The meeting was held to jointly define the structure and guidelines for the implementation of the Anti-Corruption Operation Center in State Enterprise in order to meet standards while promoting public confidence in the administration of the state enterprise departments.

 

***********************************************