สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ให้กับผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ และ  ผู้บริหารและพนักงาน สบพ.จากศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.

     สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ วิทยากรได้บรรยายพิเศษ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติรย์ของไทย และในโอกาสที่ทรงพระราชทานจัดตั้งจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. โดยมีคำขวัญพระราชทานที่ว่า ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ ภาตใต้พระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา ต่อยอด จากนั้นได้แนะนำประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

       ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากการทำตนเองให้เป็นแบบอย่าง เพื่อพร้อมเป็นจิตอาสาเป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

 

           CATC organized a special talk on for CATC executives, staff and students. The talk was hosted by speakers from the Volunteer Program 904, “Main Curriculum”, Class 3/62, “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”. and was presided by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN at Auditorium 1, on Thursday, September 5, 2019, 08.30 – 16.00 hrs.

           The guest lecturers gave knowledge on the history of Thai nation and the sacrifice of all Thai kings, royal duties of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbophit and His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua who initiated the royal volunteer program 904 with the slogan “planting seedlings of goodness, we do good deeds by heart under the royal intention of สืบสาน รักษา ต่อยอด. And then the speakers introduced the type of volunteering, uniform and the meaning of volunteering.

           The monarchy Is a pillar for the nation since ancient times up until the reign of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Rama VIII of Rattanakosin. The King is therefore a symbol of the existence of Thai nation for over 700 years and is a strong and lasting social institution allowing Thailand to maintain Thai identity Under the royal patronage. His Majesty is the center of the hearts of Thai people and lives under the Dhosapitrajadharma and is the leader of national development in every aspect, including governing the country, economy, social and security development. The King follows in the footsteps King Rama 9 on sufficiency economy and disseminates for the public and to make Thailand a country that develops into a “stable, prosperous, sustainable”, resulting in a very important force to drive Thailand. Participants can apply the knowledge gained from the lecture as a guideline for work and live on the basis of being Thai and sufficient, have a passionate heart to help others, making themselves good example.

 

***********************************************