สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการประชุม “รับทราบนโยบายสถาบันการบินพลเรือน เกี่ยวกับการพัฒนากรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

        สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า รับทราบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) อีกต่อไป

 

 

CATC Organized the Meeting to Describe Policy on the Framework Development of Moral Assessment and Operational Transparency.

 

        On May 30, 2019, CATC organized the meeting to describe policy on the framework development of moral assessment and operational transparency. The meeting was presided over by ” CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN.

 

            The purpose of the meeting was to inform entrepreneurs including companies, partnerships and shops of the operating policies, focusing on honesty, transparency, and morality and to exchange ideas to improve the organization to comply with the government policy according to the strategy on the prevention and sppression of corruption, phase 3 (2017-2021).

 

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง