สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ณ สบพ. กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.) สบพ. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สบพ. มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงใน สบพ. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ จะจัดการอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ดังนี้

         รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ พนักงาน สบพ. ฝ่ายบริหาร 

         รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ พนักงาน สบพ. ฝ่ายวิชาการ

         รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562  ให้แก่ พนักงาน ศฝบ. หัวหิน

    

     สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาย ฐิติวัฒน์ บุญยกาญจนไพศาล ผู้จัดการ Automotive Product และผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ IFTF 16949 บริษัท DQS MSS (Thailand)

 

 

CATC Organizes a Workshop on Risk Management.

 

       On May 27, 2019, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of a workshop on risk management. The workshop was hosted by the Office of Aviation Training Quality Assurance Office in order to enhance knowledge, understanding of concepts and principles of risk management, analyze and develop guidelines to prevent risks in CATC. This workshop will be participated by 120 people, divided into 3 classes.

       Class 1: May 27-28, 2019 (Administrative affairs staff)

       Class 2: May 29-30, 2019 (Academic affairs staff)

       Class 3: June 13-14, 2019 (Hua Hin flight training staff)

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง