สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการป้องกันทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนในสถาบันการบินพลเรือน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งจัดโดยสำนักผู้ว่าการ แผนกนิติการ สถาบันการบินพลเรือน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์ พนักงานไต่สวน ระดับต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง