สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมกับนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ รวมทั้งผู้แทนจาก กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สบพ. ผู้แทน กพท. และผู้แทนจาก สปค.(กตท. และ สคอ.) ได้เข้าพบและปรึกษาข้อราชการกับนายสันติสุก สิมมาลาวง รองรัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง พร้อมท่านอธิบดีกรมแผนงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง  อธิบดีกรมการบินพลเรือน ร่วมให้การต้อนรับ ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการคมนาคมระหว่างไทยและสปป. ลาว เพื่อร่วมพัฒนาระบบการขนส่ง และหารือเรื่องการทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยชีวิตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สปป. ลาว  นอกจากนั้น นายสันติสุก สิมมาลาวง รองรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความต้องการพัฒนาบุคลากรการบินของ สปป.ลาวที่มีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ และทราบว่า  ผู้บริหารของกรมการบินพลเรือนของ สปป.ลาวเป็นศิษย์เก่าของ สบพ. จำนวนมาก ในโอกาสนี้ ผู้แทน สบพ.ได้เรียนให้ทราบถึงความพร้อมและอยู่ระหว่างประสานงานกับกรมการบินพลเรือนและหน่วยงานด้านการบินของ สปป.ลาว ในการจัดหลักสูตรทั้งภาคพื้นและภาคอากาศให้ได้ตามความต้องการของ สปป.ลาว ต่อไป

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง