สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

             วันนี้ (19 มีนาคม 2562) นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ Mr. Vanhpheng Chanthaphone  อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว และคณะประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง   รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว  พร้อมคณะผู้แทนฝ่ายไทยจาก กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สบพ.

           ผู้แทน กพท. และผู้แทนจาก สปค.(กองการต่างประเทศ และ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย) เพื่อร่วมพิจารณาร่างการจัดทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระหว่างไทย กับสปป.ลาว  ณ กรมการบินพลเรือน สปป.ลาว  ซึ่งการจัดทำความตกลงดังกล่าว นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา Findings ตามที่ ICAO กำหนดด้วยอีกทางหนึ่ง

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง