สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

 1. ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
 3. ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม
 4. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 6. บริษัทที่ปรึกษา ในโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

           ในโอกาสมาเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ      อู่ตะเภาของสถาบันการบินพลเรือน ดำเนินการได้อย่างสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Attends the Meeting on Budget Allocation for the Construction of the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao.

 

 

          On February 14, 2019, at the meeting room 200, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with the executives and instructors from the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao office welcomed representatives from various agencies including

 1. The National Economic and Social Development Council Office
 2. The Budget Bureau
 3. The Ministry of Transport
 4. The Office of the Eastern Economic Corridor Policy Committee
 5. The State Enterprise Policy Office

         Consulting company for the consultant project to study and analyze the possibility of establishing the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao as they came to attend the meeting on budget allocation for the construction of the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao in accordance with the government’s objectives and policies.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง