สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการบินพลเรือนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการของ สบพ.18 ชั้น และจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่โดยรอบของ สบพ.

              กองอิเล็กทรอนิกส์การบิน สบพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการติดตั้งเซนเซอร์วัดค่าฝุ่นละออง PM1/2.5/10 ขึ้น โดยมี นางสาวพิรญาณ์ จันทร์งาม ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน เป็นผู้จัดทำโครงการ และทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้แก่ ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน นายสมศักดิ์ มานมาน ครูวิชาภาคพื้น และนายกิตติพล โหราพงศ์  ครูวิชาภาคพื้น ร่วมกับนักศึกษาในแต่ละกองวิชา ได้แก่ นางสาวสรณ์สิริ พู่วงศาโรจน์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน  นายกษิดิศ กำภู ณ อยุธยา  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน และนาย ธีระพงศ์  รักงาม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน

       สำหรับเซนเซอร์วัดค่าฝุ่นละออง PM1/2.5/10 มีหลักการทำงานด้วยการใช้เซนเซอร์รุ่น Plantower PMS5003 ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดอนุภาคที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเข้าไปข้างในแล้วใช้หลักการส่งแสงเลเซอร์ฉายส่องกับอนุภาคในอากาศ โดยค่าที่ได้จะเป็นแบบ Real-Time หลังจากนั้นจะมีการนำค่าเข้าไปประมวลผลใน raspberry pi (คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) เพื่อนำค่าไปเก็บใน database (ฐานข้อมูล) ก่อนจะนำไปแสดงผลในรูปแบบตัวเลข (อัพเดทค่าทุก 1 นาที) และแบบกราฟ (อัพเดทค่าทุก 1 ชั่วโมง)

               ซึ่ง Plantower PMS5003 สามารถตรวจวัดได้ทั้งฝุ่น

– PM 1, PM2.5 และ PM 10
-ค่าความเข้มข้นของฝุ่นในสภาวะจริง
-ค่าความเข้มข้นของฝุ่นเมื่อเทียบกับสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน

             นอกจากเป็นการสร้างผลงานของ สบพ. แล้ว ยังเป็นแนวทางในการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งสนองต่อนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5” ของกระทรวงคมนาคม โดยบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก สามารถตรวจดูสภาพอากาศในแต่ละวันผ่านทางหน้าจอของเครื่องเซนเซอร์ดังกล่าว ซึ่งถูกตั้งอยู่บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง