สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

            พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จำนวน 39 คน ในพิธีปิดการฝึกภาคปฏิบัติตามโครงการสหกิจศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองการบินทหารเรืออู่ตะเภา จ.ระยอง และกองบิน4 ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562

 

          สำหรับโครงการสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

 

CATC Joins Closing Ceremony of Practice Section for the 3 Cooperative

 

         FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division, CATC congratulated 39 graduates from Aviation Technology Program in Aviation Management majoring in Air Traffic Management, Year 4, semester 2/2019 in the closing ceremony of practice section for the 3 cooperative education projects including Kampaengsaen Aviation School, U-Tapao Naval Aviation Division, Rayong and Takhli Aviation Division 4, Nakhon Sawan from November5, 2018 – January 31, 2019.

        The cooperative education project is an educational project that provides integration of classroom lesson and actual work in a systematic workplace to gain direct experience. Students are required to work in the workplace as a full-time temporary employee for a period of 1 semester so that they are able to develop professional skills.

 

 

 

***********************************************