สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอ เรื่อง สภาวิชาชีพนักบิน? : บทบาทและอนาคตต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย ” ในการเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักบินไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

          โดย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน และประเด็นปัญหาของโรงเรียนการบิน อาทิ ความไม่เพียงพอของครูการบิน คุณภาพของนักเรียนการบินที่รับเข้ามา การขาดกฎระเบียบข้อบังคับในการดูแล และการปรับตัวให้ทันกับขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน

         สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบินในประเทศไทยและการสร้างมาตรฐานวิชาชีพนักบิน ต่อไป

 

 

 

***********************************************