สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฎิบัติธรรมกรรมฐาน  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ในการบรรยายธรรม เรื่อง “บันได 5 ขั้น ในการปฏิบัติธรรม”   สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม   ได้พัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพ   สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศานาไปปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารหอประชุม 1  สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Organizes Meditation Training Program.

 

       On July 3, 2018 at Auditorium 1, CATC, Vice President of Academic Affairs, Dr. Kanok Sarsitthithum presided over the opening ceremony of the meditation training program. Phra Mahapranom thammalonggaro gave a special Dhamma talk on “Five Steps to Dharma Practice”. The training program aimed to encourage ethical behavior of CATC staff, develop mind and personality, as well as to improve the quality of work and life.

 

 

***********************************************