สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการส ถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 61 ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน (Enterprise Architecture: EA) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของรัฐบาล

 

CATC Organizes “CATC Enterprise Architecture” Workshop.

 

      CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over “CATC Enterprise Architecture Workshop” held on May 18-20, 2018 at Cape Racha Hotel, Si Racha, Chonburi.

     

      The work aimed to develop Enterprise Architecture (EA) that can be used as a guide for determining the direction of digital technology of the organization in line with the Ministry of Transport’s strategy and National strategy in accordance with government policy.

 

 

***************************************