สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงานสถาบันการบินพลเรือน” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และประมวลจริยธรรม มีแนวทางในการบริหารงาน ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทุจริตคอรร์รัปชัน และกำหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ได้รับการบริการหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Organizes Law Training Program. 

 

 

            On May 4, 2018, CATC, President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the law training program on “Ethical Reinforcement for CATC staff” This project aimed to provide the participants with knowledge, understanding and awareness of the importance of morality and code of ethics, ethical guidelines for government officials. Participants would be able to analyze the causes of corruption problems and determine how to solve the problem in response to the expectations of service providers, agencies and the nation according to the government policy on code of ethics. This project was conducted by Ms. Natjariya Saengsawang, Human Resource Specialist, Center of Ethical Reinforcement, office of the Civil Service Commission.

 

 

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง