สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรม” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ   สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของนักศึกษาในด้านการบริการด้านการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) ต่อไป

 

 

CATC Organizes “Learning and Teaching Potential and Ethics Development” Project.

 

 

        CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over “Learning and Teaching Potential and Ethics Development” Project on April 27, 2018 at CATC. The project was organized as a meeting among executives, instructors and students to get feedback from students involving educational services. It also provided information to support the assessment of quality assurance in the curriculum development in order to increase the learning and teaching potential in accordance with the standard framework of higher education (Mor.Khor.Or.7).

 

 

***************************************