สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการประชุมหารือร่วมกับพนักงาน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล  รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม การบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สบพ. ให้มีประสิทธิภาพ และและมีความพร้อมในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จต่อไป

 

 

CATC Holds a Staff Meeting.

 

 

           CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over a meeting held among executives, instructors and staff to inform policies and management directions, provide information to the various agencies as well as exchange ideas on various aspects for the purpose of training course development and improvement of the management of concerned agencies.

 

 

***************************************