สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นายเจตนากร เป็งศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด และคณะผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสร่วมประชุมหารือการศึกษาวิจัยในโครงการ “การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนา EEC” โดยความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษาความพร้อมและกลไกการวางแผนกำลังคนด้านดิจิทัล และนำเสนอข้อแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป

 

 

CATC Welcomes Thailand Development Research Institute Team (TDRI)

 

        On April 3, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and instructors welcomed Dr.Saowarat Rattanakamfu, Senior scholar from Thailand Development Research Institute, Mr.Jatetanakorn Pengsiri, Managing Director of JFox Aircraft Co.,Ltd. and other related persons as they came to discuss the research project “Digital workforce development for the target industry and EEC development”, a collaboration between Thailand Development Research Institute Foundation and Digital Economy Promotion Agency (DEPA). The meeting was held to study the readiness and mechanism of digital workforce planning. It also provided policy recommendations for developing and empowering digital workforce to meet the needs of the target industry and the development of the EEC area.

 

 

***************************************