สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

             สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการประชุม “รับทราบนโยบายสถาบันการบินพลเรือน เกี่ยวกับการพัฒนากรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า รับทราบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) อีกต่อไป

 

CATC Holds the Meeting on “CATC Policy acknowledgement about the framework development of ethics and transparency assessment.”

 

         On March 20, 2018, The Civil Aviation Training Center (CATC), Ministry of Transport held the meeting at CATC on “CATC Policy acknowledgement about the framework development of ethics and transparency assessment” presided by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN.

 

         The objective of the meeting was to have the entrepreneur including companies, partnerships and stores acknowledge the operating policies focusing on honesty, transparency, morality, verification and  idea exchanging to jointly develop the organization in line with government policy on phase 3 anti-corruption strategy (2017-2021).

 

 

***************************************