สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

                          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย และนายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย เเอร์เอเชีย เอ็กซ์  พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนา และจัดหลักสูตรให้กับบุคลากรการบินในด้านต่างๆ วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

***************************************