สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

                   พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***************************************