สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมหารือร่วมกับพนักงาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธาน พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางพัฒนา สบพ.  รวมทั้งกล่าวนำปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริตฯ ตามนโยบายรัฐบาล และเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560

 

   การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้พนักงานรับทราบนโยบายการดำเนินงานของ สบพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องในรอบปีที่ผ่านมา และให้พนักงานได้มีส่วนรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินฯ สบพ. กรุงเทพฯ  โครงการศึกษา สำรวจ จัดทำผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน  รวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกของรัฐบาลอีกด้วย

 

CATC Holds a Staff Meeting.

 

 

       On December 14, 2017, CATC President, RAdm. Piya Atmungkul, RTN presided over the staff meeting at the Auditorium 1. The president announced his vision and plans to develop the organization as well as swore an oath to fight against corruption according to the Government’s policy and on the occasion of the International Anti-Corruption Day on December 9.

 

        The objectives of the meeting were to inform the staff of CATC’s operational policies for the fiscal year 2018 and to address problems that affected the operations of the organization in the past year. In addition, staff were informed of the progress of the main projects including construction project of Aviation Personnel Development Center building, the project of studying and developing a master plan and preliminary design for the development of Hua Hin Flight Training Center Royal Area, the project of establishing the training center for aerospace personnel in connection with the Eastern Special Economic Zone (EEC) development project and the Eastern Aerotropolis Development Project.

 

 

***************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง