สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                  พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมรายงานผลการพิจารณาแผนการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินเเละอวกาศ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  เสนอต่อพลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือและหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกองทัพเรือ 2  ชั้น 5 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน

 

  ***********************************************