สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


  

        สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชินีบนในระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสโมสร โรงเรียนราชินีบน

 

***********************************************