สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดการฝึกอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย” เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนโครงการ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานฯ หรือสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกได้ อันจะเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ของ สบพ. มีความสนใจที่จะทำงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของ สบพ. อีกด้วย

         การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ สบพ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทั้ง รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายเรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ” และ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณการวิจัยและสอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัย”  ทั้งนี้วิทยากรทั้งสองท่านยังได้ทำการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย พร้อมตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการในลำดับต่อไป

 

***********************************************

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง