สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post


 

                   ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การฝึกอบรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศสำหรับพนักงานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่    6 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 รวม 8 สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 10 คน เป็นทุนจาก กพท. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม  อาคาร 13  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ฯ

         

 

************************************************