สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           วันที่ 28 เมษายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และนายวิโรจน์  น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาครูช่าง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อกำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ของคณะทำงาน ฯ  ในการเร่งสนับสนุน พร้อมพัฒนาครูช่างให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเกณฑ์การรองรับให้เป็น Approved Training Organization (ATO) ของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ด้านช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

           ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมตามคำสั่งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน และเร่งพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับนานาชาติ  รวมทั้งมีคุณสมบัติที่จะขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตการทำงานหน่วยงานที่กำกับดูแลในระดับนานาชาติ และมีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากหน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพต่อไป

 

 

************************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง