สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         วันที่ 28 เมษายน 2560 ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ หัวข้อ “วินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเกษณี ตรีรัตนถวัลย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 5 กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร กล่าวบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร และพนักงาน  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรของ สบพ.  ณ อาคารเรียนชั้น 2 หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

************************************************