สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร : การรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อพัฒนาปรับปรุง สบพ.” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 1 สบพ.
กรุงเทพฯ
โดยมี
พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์
และแนวทางพัฒนา สบพ.

        การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เพื่อรับทราบ
นโยบายทิศทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ประการสำคัญ คือ การได้รับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารสองทาง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
คณาจารย์ และพนักงาน จนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม
การบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สบพ. ให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการนำองค์กร
สู่ความสำเร็จต่อไป

        ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของ สบพ. ได้แก่ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
  ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และ นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
 ได้แถลงนโยบายและทิศทางการบริหารองค์กรในด้านต่าง ๆ ของ สบพ. ในงานดังกล่าว
พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “คำถามที่มีคำตอบจากผู้บริหาร สบพ.” โดยเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ และพนักงาน
ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารองค์กร

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. กล่าวว่า จะมุ่งพัฒนาให้ สบพ. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค โดยการเป็น “องค์กร
DIGITAL” ที่มีการบริหารจัดการ
ระดับมาตรฐานสากลยั่งยืน พร้อมมุ่งผลิตบุคลากรทางด้านการบินที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรมการบิน และจะบริหาร สบพ. อย่างโปร่งใสโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ยุติธรรม
 พร้อม
ปิดท้ายว่า สบพ. จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
ของคณาจารย์และพนักงานทุกคน

          ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน สบพ. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ
พลเรือตรี ปิยะ
  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เนื่องในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
 
เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม
ซึ่งได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 2560 จาก นาวาเอก
เป็น พลเรือตรี อีกด้วย

                                                             ***************************************************