สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ
ทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย
รศ.ดร.สินชัย  ชินวรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ ในโอกาสมาเข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือในการขอใช้ห้อง
ปฏิบัติการของ สบพ. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจาก กพท. ให้เป็นผู้ทำหน้าที่แทน
ในการทดสอบความสามารถทางภาคปฏิบัติหลังจากสอบผ่านข้อเขียนของ กพท. ก่อนจะได้รับใบประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (
Skill Test)จาก กพท. ต่อไป  มจพ. จึงขอเข้ามาศึกษาและดูงานห้องปฺฏิบัติงาน
ของ สบพ. สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 200  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
 

 

                              *****************************************************************