สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ
พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา คณบดีสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต และพลอากาศโท พินิจ ชาติไทย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันการบินพลเรือน
เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

                                      *************************************************