สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาล
ดิจิทัลประเทศไทย
: Thailand Digital Government Vision 2017-2021” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม2560
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

      ในโอกาสนี้ นาวาเอกปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของ สบพ. ตามแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป

 

                                  *************************************************************