สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจากท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมหารือแนวทาง 
การกำหนดกรอบการทำงาน ในการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ภายใต้สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการบิน
ของภูมิภาค ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
EEC เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 
สบพ. กรุงเทพฯ

 

                                       ************************************************************************